สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

” คำโปรยสาขา “

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่เน้นศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจ ให้เกิดการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กร และ บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม         : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)

ชื่อย่อ                     : บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม      : Bachelor of Business Administration (Digital Business)

ชื่อย่อ                      : B.B.A. (Digital Business)

 

ปรัชญาและปณิธานของสาขาวิชา

รู้ทันธุรกิจและเทคโนโลยี พึงมีคุณธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของสังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
  2. ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
  3. นักออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชั่น
  4. นักวิเคราะห์สำหรับธุรกิจ
  5. IT Support

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์อนุชมา  ธูปแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีวรรณ  คงมณีชัชวาล

อาจารย์จันทร์เพ็ญ  ต้นสกุลอารี

อาจารย์สงกรานต์  จรรจลานิมิตร

อาจารย์ศุภิลักษณ์  สืบสิงห์

ข้อมูลอาจารย์ประจำ

อาจารย์จรวยพร  แก้วเกตุ

อาจารย์วราภรณ์  เฮ็งสันเทียะ

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา

Bachelor name

คณะบริหารธุรกิจ

School of Bussiness

คำโปรยสาขา


รายวิชา
คุณสมบัติ